Obchodní podmínky

Provozovovatel:

Sandra Carić
Edisonova 33
700 30  Ostrava - Hrabůvka
IČ: 87655357
č. účtu:  2200685728/2010
tel: 737 888 477

Nejsem plátci DPH

Informace pro spotřebitele dle § 1811 odst.2 OZ
Před tím, než se rozhodnete zakoupit si zboží na internetovém obchodě SANDRA LIVING, je mojí zákonnou povinností informovat vás o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Nákup zboží: Kupující uzavírá kupní smlouvu s prodávajím tím, že vyplní a odešle objednávku přes prodejní formulář. Veškeré ceny, informace a parametry zboží jsou uvedeny v popisu u každého jednotlivého produktu. Zboží je možné platit pouze bankovním převodem. 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena odesláním závazné objednávky ze strany nakupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky obchodu a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.  Údaje uvedené kupujícím  při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Uzavření kupní smlouvy
Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu odesláním závazné objednávky zboží. Ze strany prodávajícího je objednávka automaticky potvrzována na email nakupujícího. Prosím, pokud nepříjde potvrzení o objednávce na váš email do 24hod., prosím kontaktujte mne.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3. Cena zboží a Platební podmínky
Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, č.ú. 2200685728/2010  (FIO Banka).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, tj. dopravné.

V zadávání příkazu k úhradě platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Objednávky neuhrazené do 5 dnů od objednání jsou považovány za stornované a zboží je vráceno do eshopu k dalšímu prodeji.

Prodávající se zavazuje vystavit nakupujícímu daňový doklad . Tento je zaslán po odeslání objednávky elektronickou poštou. Objednávky jsou expedovány 1x týdně ve středu. Prodávající NENÍ plátcem DPH.

4. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má  právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data, kdy zboží převezme a to bez udání důvodu, nebylo-li zboží použito či nebyl porušen jeho originální obal. 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu elektronické pošty prodávajícího sandra@sandraliving.cz

V případě odstoupení od smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Přeprava a dodání zboží
Veškeré zboží je zasíláno doporučeně prostřednictvím ČP na adresu uvedenou nakupujícím v objednávce.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a také obsah zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně (do dvou pracovních dnů) oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky či obsahu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Odpovědnost za vady, záruka
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovánány v nezbytně nutné míře za účelem zpracování a doručení Vaší objednávky.

Dbám na ochranu soukromí a proto jsou Vaše osobní údaje náležitě chráněny a nebudou v žádném případě předány třetí straně.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

10. Závěrečná ustanovení
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Vyzkoušejte také

webové stránky od r3d.cz